គម្រោងជ្រើសរើស

Feature ppaws profile pic
សហគមន៍សុខុមាលភាពសត្វភ្នំពេញ ប្រាថ្នាចង់លើកកំពស់សុខុមាលភាពសត្វឆ្មា និងឆ្កែកម្ពុជា។ ពួកយើងសហការជាមួយវត្ត ដើម្បីផ្តល់នូវការព្យាបាលផ្ទាល់ទៅសត្វ...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 1000.0

36.05%

36.05%

មូលនិធិ

$ 360.5

បរិច្ចាក

276

ថ្ងៃនៅសល់

គំរោង

Thumb anti corruption tuk tuks

រ៉ឺម៉កកង់ ៣ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ដោយ TI Cambodia

អំពើពុករលួយគឺជាបញ្ហាកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបង្កការឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 6000.0

6.791666666666667%

6.79%

មូលនិធិ

$ 407.5

បរិច្ចាក

20

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb ppaws profile pic

លើកកំពស់ សុខុមាលភាពឆ្មា និងឆ្កែនៅកម្ពុជា ស្រប

ដោយ Chamnan PPAWs

សហគមន៍សុខុមាលភាពសត្វភ្នំពេញ ប្រាថ្នាចង់លើកកំពស់សុខុមាលភាពសត្វឆ្មា និងឆ្កែកម្ពុជា។ ពួកយើងសហការជាមួយវត្ត ដើម្បីផ្តល់នូវការព្យាបាលផ្ទាល់ទៅសត្វ...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 1000.0

36.05%

36.05%

មូលនិធិ

$ 360.5

បរិច្ចាក

276

ថ្ងៃនៅសល់

ដៃគូររបស់យើង

អ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើង