គម្រោងជ្រើសរើស

Feature 11
ស្រមៃថាអ្នកជាកូនក្មេងដែលមានអាយុ 10 ឆ្នាំហើយអ្នកកំពុងតែនៅរៀន,...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 600.0

15.0%

15.00%

មូលនិធិ

$ 90.0

បរិច្ចាក

146

ថ្ងៃនៅសល់

គំរោង

Thumb ppaws profile pic

លើកកំពស់ សុខុមាលភាពឆ្មា និងឆ្កែនៅកម្ពុជា ស្រប

ដោយ Chamnan PPAWs

សហគមន៍សុខុមាលភាពសត្វភ្នំពេញ ប្រាថ្នាចង់លើកកំពស់សុខុមាលភាពសត្វឆ្មា និងឆ្កែកម្ពុជា។ ពួកយើងសហការជាមួយវត្ត ដើម្បីផ្តល់នូវការព្យាបាលផ្ទាល់ទៅសត្វ...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 1000.0

40.3%

40.30%

មូលនិធិ

$ 403.0

បរិច្ចាក

13

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb 11

ឆ្លាត: ទឹកស្អាតសម្រាប់សិស្សនិស្សិត

ដោយ CHHLAT Mission for Charity

ស្រមៃថាអ្នកជាកូនក្មេងដែលមានអាយុ 10 ឆ្នាំហើយអ្នកកំពុងតែនៅរៀន,...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 600.0

15.0%

15.00%

មូលនិធិ

$ 90.0

បរិច្ចាក

146

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb film fund

មូលនិធិភាពយន្តកម្ពុជា

ដោយ ComeTogether Ltd.

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការផ្តល់មូលនិធិគឺជាឧបសគ្គធំបំផុតចំពោះការផលិតភាពយន្ត។ ប្រជាជនភាគច្រើន...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 66500.0

0.06466165413533835%

0.06%

មូលនិធិ

$ 43.0

បរិច្ចាក

147

ថ្ងៃនៅសល់

ដៃគូររបស់យើង

អ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើង