មូលនិធិភាពយន្តកម្ពុជា / Backers


Name Amount Donated At
Cedric Jancloes $10.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Cedric Jancloes $10.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Pu ChingChing $10.0 3 ខែរមុន
Cellcard Mobile Donations $6.0 2 ខែរមុន
Cellcard User (12) $6.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ