មូលនិធិភាពយន្តកម្ពុជា / Backers


Name Amount Donated At
Cedric Jancloes $10.0 ច្រើនជាង មួយឆ្នាំមុន
Cedric Jancloes $10.0 ច្រើនជាង មួយឆ្នាំមុន
Pu ChingChing $10.0 7 ខែរមុន
Cellcard Mobile Donations $6.0 6 ខែរមុន
Chhaypor Lim $1.0 8 ថ្ងៃមុន
Cellcard User (12) $6.0 ច្រើនជាង មួយឆ្នាំមុន