មូលនិធិភាពយន្តកម្ពុជា / Backers


Name Amount Donated At
Cedric Jancloes $10.0 ច្រើនជាង មួយឆ្នាំមុន
Cedric Jancloes $10.0 ច្រើនជាង មួយឆ្នាំមុន
Pu ChingChing $10.0 9 ខែរមុន
Cellcard Mobile Donations $6.0 8 ខែរមុន
Chhaypor Lim $1.0 3 ខែរមុន
Cellcard User (12) $6.0 ច្រើនជាង មួយឆ្នាំមុន