លើកកំពស់ សុខុមាលភាពឆ្មា និងឆ្កែនៅកម្ពុជា ស្រប / Backers


Name Amount Donated At
Hana Doggy Day Event 1 $0.5 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Ankita Doggy Day Event 1 $100.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
siwoo Doggy Day Event 1 $15.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Lauren Doggy Day Event 1 $5.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
siwoo Doggy Day Event 1 $3.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Celine Doggy Day Event 1 $10.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Neary Chansok $10.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Constanza Doggy Day Event 1 $1.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Huot Kheang Veng $100.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Oung Ty Sane $5.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Watey Diep $5.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Anton Doggy Day Event 1 $3.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Saachi Doggy Day Event 1 $2.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Sandra Doggy Day Event 1 $5.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Arya Doggy Day Event 1 $51.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Greg Doggy Day Event 1 $10.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Darawin and Kimse Doggy Day Event 1 $10.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Tanya Doggy Day Event 1 $15.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Davy and Bella Doggy Day Event 1 $10.0 ប្រហែលមួយឆ្នាំ
Cellcard Mobile Donations $12.0 12 ខែរមុន
chantrea hean $1.0 10 ខែរមុន
Cedric Jancloes $15.0 10 ខែរមុន
Cellcard Mobile Donations $6.5 10 ខែរមុន
chantrea hean $1.0 10 ខែរមុន
bandeth pheng $1.0 9 ខែរមុន
Cellcard Mobile Donations $1.0 8 ខែរមុន
Hear Trea $1.0 8 ខែរមុន
Hear Trea $1.0 7 ខែរមុន
Bandeth Pheng $1.0 7 ខែរមុន
Sambath Run $1.0 5 ខែរមុន
karona norm $1.0 3 ខែរមុន