ឆ្លាត: ទឹកស្អាតសម្រាប់សិស្សនិស្សិត / Backers


Name Amount Donated At
Cellcard Mobile Donations $13.0 6 ខែរមុន
Cedric Jancloes $30.0 6 ខែរមុន
Kea Chansopheap $1.0 5 ខែរមុន
Anonymous $1.0 2 ខែរមុន
Edward Rich $25.0 12 ថ្ងៃមុន
Hear Trea $5.0 6 ថ្ងៃមុន
Kham Piseth $15.0 ប្រហែល 2 ម៉ោងមុន