ពីជំរកតូចមួយទៅជា​ផ្ទះដ៏កក់ក្តៅមួយ / Backers


Name Amount Donated At
Belinda Nelson $1.0 ប្រហែលមួយខែមុន
Anonymous $50.0 ប្រហែលមួយខែមុន
Belinda Nelson $100.0 ប្រហែលមួយខែមុន
Sandy Maher $20.0 ប្រហែលមួយខែមុន
Anonymous $200.0 ប្រហែលមួយខែមុន
Belinda Nelson $101.0 ប្រហែលមួយខែមុន
Jess Blackledge $10.0 ប្រហែលមួយខែមុន
Anonymous $200.0 12 ថ្ងៃមុន
Sally Meacham $10.0 12 ថ្ងៃមុន
Anonymous $7.8 12 ថ្ងៃមុន
Shirley Brightwell $200.0 12 ថ្ងៃមុន
Shirley Brightwell $200.0 12 ថ្ងៃមុន
ឌឹម ប៊ុនធឿន $5.0 11 ថ្ងៃមុន
Anonymous $15.0 11 ថ្ងៃមុន
Anonymous $200.0 4 ថ្ងៃមុន